I am a
Home I AM A Search Login

Papers of the Week


Papers: 1 Jun 2019 - 7 Jun 2019


Animal Studies


2019 May 30


bioRxiv

VGLUT2/ Cdk5/p25 Signaling Pathway Contributed to Inflammatory Pain By CFA.

Authors

Tang YW, Peng ZY, Tao SJ, Sun J, Wang WY, Guo XJ, Liu GL, Luo XZ, Chen Y, Shen Y, Ma HX, Xu P, Li KH, Zhang HH, Feng ZY
bioRxiv. 2019 May 30.