People's Republic of China

China

Chinese Association for the Study of Pain (CASP)

Official Journal: The Chinese Journal of Pain Medicine

Chapter Mailing Address:
Chinese Association for the Study of Pain (CASP)
Xue-Jun Song, MD, PhD, President
Center for Pain Medicine
Peking University
Room 315A, 38 Xue-Yuan Road
Haidian District, Beijing 100191
CHINA

Tel: (011 86)185-1182-9778
Web: www.casp.org.cn

Officers and Councilors
Honorary President: Ji-Sheng Han, MD, PhD
President:Xue-Jun Song, MD, PhD
Vice Presidents: Bi-Fa Fan, MD; Jia-Fu Ji, MD, PhD; Yan Lu, MD, PhD
Councilors:
Jun Chen, Gang Ding, Yi Feng, Zhi-Jian Fu, Yong-Jing Gao, Dong Huang, Yong-Hua Ji, Ping-Ping Li, Shui-Qing Li, Hui Liu, Xian-Guo Liu, Xiao-Li Liu, Yan-Qing Liu, Fei Luo, Chao Ma, Ke Ma, You Wan, Dong-Ling Xiong, Yuan-Chang Xiong, Guang-Yin Xu, Min Yan, Sheng-Yuan Yu, Da-Yin Zhang, Yu-Qiu Zhang
Secretary: Ceng Luo, MD, PhD; Feng Jiang, PhD