Fact Sheets on Pain Education

Thai Translation

  1. ช่องว่างระหว่างองค์ความรู้และเวชปฏิบัติ
  2. สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนด้านความปวดและความท้าทายในการนาไปปฏิบัติ
  3. โมเดลการออกแบบหลักสูตรด้านความปวดและแนวทางการนาไปใช้
  4. การนาสมรรถนะของการจัดการด้านความปวดและโครงร่างหลักสูตรของ IASP ผสาน เข้าสู่การเรียนการสอนในสายวิชาชีพ
  5. กลยุทธ์การประเมิน (Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) ของการ เรียนการสอนด้านความปวด
  6. การบูรณาการ “เสียงจากผู้ป่ วย”เข้าร่วมในการเรียนการสอนและวิจัยด้านความปวด
  7. เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้วิธีระงับปวดเรื้อรังด้วยตนเอง
  8. การให้ความรู้เรื่องความปวดในประเทศที่มีทรัพยากรน้อย
  9. การเรียนการสอนออนไลน์และผ่านทางส่อื สังคม