Fact Sheets on Pain After Surgery

Thai Translation

 1. สิ่งที่สังคมควรรู้เกี่ยวกับความปวดหลังการผ่าตัด
 2. ความปวดหลังผ่าตัด: อะไรบ้างที่บุคลากรทางการแพทย์ ควรรู้
 3. พยาธิสรีรวิทยาของความปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด
 4. ความปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด: นิยาม ผลกระทบ และการป้องกัน
 5. การระงับปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่
 6. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมและการรักษา สาหรับทั้งภาวะปวดเฉียบพลันและปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด
 7. ความปวดหลังผ่าตัดในเด็กและทารก
 8. การจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุ
 9. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย opioids มาก่อนผ่าตัด
 10. การดูแลความปวดจากการผ่าตัดหรือหัตถการในผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบมาแล้วว่าเป็นมะเร็ง
 11. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
 12. การฝังเข็มสาหรับความปวดหลังผ่าตัด
 13. การจัดการเมื่อผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัดในครั้งแรก
 14. การใช้ผลการรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาอาการปวดภายหลังการผ่าตัด:ในขณะที่ให้การรักษา ในระยะสั้น และระยะยาว