Fact Sheets on the Prevention of Pain

Thai Translations

Below are the Thai translations of the 2020 Global Year Fact Sheets. 

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดนานาชาติได้ตั้งให้ปี 2020 เป็นปีสากลแห่งการป้องกันความปวด เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันความปวดนี้มีไว้เพื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ให้เป็นสาธารณะ หัวข้อต่าง ๆ  ได้แก่ การป้องกันความปวดแบบปฐมภูมิ แบบทุติยภูมิ และแบบตติยภูมิ กิจกรรมทางกายและภาวะโภชนาการสำหรับการป้องกันความปวด การป้องกันความปวดหลังการผ่าตัด การป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง การป้องกันความปวดในกลุ่มประชากรที่เปราะบาง และการป้องกันความปวดสำหรับผู้ป่วยที่มีความปวด เอกสารข้อเท็จจริงสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและนำไปเผยแพร่ เราหวังว่าท่านจะแชร์ข้อความไปในวงกว้างเกี่ยวกับการป้องกันความปวดนี้

  1. การป้องกันความปวด: บทนำ
  2. การป้องกันความปวดเรื้อรังแบบปฐมภูมิ
  3. การป้องกันความปวดเรื้อรังแบบทุติยภูมิและแบบตติยภูมิ
  4. กิจกรรมทางกายในการป้องกันความปวด
  5. การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขของท่านเพื่อป้องกันความปวด:ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย 
  6. ภาวะโภชนาการและความปวดเรื้อรัง
  7. การใช้ยาเพื่อป้องกันความปวด: การป้องกันปฐมภูมิในสาขาต่างๆ
  8. การป้องกันความปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด
  9. การป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง: ความสําคัญของมาตรการป้องกันตั้งแต่อายุน้อย
  10. การป้องกันความปวดในกลุ่มประชากรที่เปราะบาง